آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

نحوه اعطای بورسیه در مقاطع مختلف

بورسیه های تحصیلی

 

دانشگاه مدیترانه شرقی بورسیه های مختلفی به متقاضیان دوره های مختلف خود بشرح زیر ارایه می کند:


 1. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های کارشناسی: تمامی متقاضیان دوره های کارشناسی بغیر از رشته های دکتری حرفه ای داروسازی و پزشکی عمومی می توانند از بورسیه تحصیلی 50% استفاده کنند. بورسیه بر روی شهریه ترمیک دانشجو در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد. 


   

 2. رشته  داروسازی  دانشگاه قبرس دارای شرط معدل می باشد که با داشتن شرایط دانشجو از صفر  ، 25 و 65 درصد بورسیه استفاده خواهد کرد.


   

 3. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های کارشناسی ارشد: تمامی متقاضیان تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی می توانند از بورسیه تحصیلی 50% بهره ببرند. بورسیه بر روی شهریه ترمیک دانشجو و در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد.


   

 4. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های دکتریهر دانشکده به 1 متقاضی تحصیل دوره های مختلف دکتری برای هر یک از ترم های ورودی (پاییز و بهار) بورسیه 100% ارایه می کند. البته دانشکده می تواند بجای 1 دانشجو، به 2 دانشجو بورسیه 50% ارایه کند. بورسیه تحصیلی بر روی شهریه ترمیک دانشجو و در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد.


   

 • دانشگاه مدیترانه شرقی به متقاضیان تحصیل در دوره پزشکی عمومی بورسیه تحصیلی ارایه نمی کند.
 • بورسیه های تحصیلی تنها شامل ترمهایی می شود که در طول دوره قانونی تحصیل در هر مقطع اخذ شده باشند.
 • شهریه ترمهای یکه دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده می کند شامل بورسیه نخواهد شد.
 • دانشگاه مدیترانه شرقی به قهرمانان ورزشی که در مسابقات بین المللی مدال گرفته باشند بورسیه های ویژه ارایه می کند.
 • دانشگاه مدیترانه شرقی بنفرات برتر در آزمونهای ورودی به دانشگاه (کنکور) کشورهای مختلف بورسیه کامل (100%) ارایه می کند.

 

ثبت نام آنلاین کلیک کنید