لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 2024-2023

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 2024-2023

1401/12/13
نوشته شده توسط : مدیر

17 دانشگاه ترکیه در سال 2024-2023 مورد تایید وزرات بهداشت ایران می باشد که 10 دانشگاه دولتی و 7 دانشگاه خصوصی می باشد:

 

17 دانشگاه ترکیه در سال 2024-2023 مورد تایید وزرات بهداشت ایران می باشد که 10 دانشگاه دولتی و 7 دانشگاه خصوصی می باشد:

دانشگاه آنکارا ( Ankara Universit)

دانشگاه آتاترک ارزروم ( Ataturk university)

دانشگاه اگه ازمیر (Ege university)

دانشگاه حاجت تپه ( Hacettepe university)

دوکوز ایلول (Dokuz Eylül University)

دانشگاه استانبول (Istanbul University)

دانشگاه خصوصی کوچ ( Koc University)

دانشگاه قاضی ( Gazi University ) 

دانشگاه کاتب چلبی ازمیر( Izmir Katip Celebi University )

دانشگاه خصوصی باهچه شهیر (Bahçeşehir University)

دانشگاه خصوصی  باشکنت (Başkent University)

دانشگاه خصوصی یدی تپه (Yeditepe University)

دانشگاه مارمارا (Marmara University)

دانشگاه 19 مایس(Ondokuz Mayis University)

دانشگاه خصوصی آجه بادام (Acıbadem University)

دانشگاه مدیپول استانبول(Istanbul Medipol University)

دانشگاه آیدین استانبول (Aydin University)


دانشگاه استانبول (Istanbul University)

شهر : استانبول

نوع دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش : آزمون یوس

شهریه دانشگاه استانبول (2023-2022)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

 80000 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی

 50000 لیر

 دانشکده داروسازی

 داروسازی

 40000 لیر

 دانشکده معماری

 معماری

 22000 لیر

دانشکده پرستاری

پرستاری

30000 لیر

دانشکده حقوق 

حقوق

22000 لیر

دانشکده اقتصاد

 

14000 لیر

 

دانشگاه حاجت تپه ( Hacettepe university)

شهر: آنکارا

نوع دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش :

آزمون یوس 

ثبت نام با نمره SAT   حداقل نمره 1200  از 1600 

با نمره ACT  حداقل نمره  25 از 36

علاوه بر این مصاحبه هم دارد

دانشگاه حاجت تپه ( 2022-2023)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

185690لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی

133690لیر

 دانشکده داروسازی

 داروسازی

133690 لیر

 دانشکده مهندسی

 مهندسی

109506 لیر

 دانشکده هنرهای زیبا

 

91940 لیر

 دانشکده علوم ورزشی

 علوم ورزشی

73590 لیر

 

دوکوز ایلول (Dokuz Eylül University)

شهر : ازمیر

نوع دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش : آزمون یوس  و بر اساس معدل هم پذیرش دارد.

دانشگاه دوکوز ایلول ( 2024-2023 )

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

  100000 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی

  60000 لیر

 دانشکده پرستاری

 پرستاری

 15000 لیر

 دانشکده  مهندسی

 مهندسی نرم افزار، مهندسی صنایع ،مهندسی برق و الکترونیک ،مهندسی محیط زیست ، مهندسی عمران ،مهندسی معدن

15000 لیر

 

دانشگاه خصوصی آجی بادام (Acıbadem University)

شهر: استانبول

نوع دانشگاه : خصوصی

نحوه پذیرش : آزمون یوس ندارد(شرط معدل و sat  و یوس دانشگاههای دیگر)

دانشگاه آجی بادام ( 2022-2023)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

  25000 

 دانشکده داروسازی

 داروسازی

 15000

 دانشکده مهندسی

 مهندسی

 

دانشگاه خصوصی باشکنت (Başkent University)

شهر: آنکارا

نوع دانشگاه : خصوصی

نحوه پذیرش : آزمون یوس

دانشگاه باشکنت (2023-2022)

دانشکده

شهریه

 دانشکده پزشکی

 180000 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 180000 لیر

 دانشکده داروسازی

 160000 لیر

 دانشکده مهندسی 

 132000 لیر

دانشکده هنر، طراحی، و معماری

 126000 لیر

 دانشکده حقوق 

 132000 لیر

دانشگاه آنکارا (Ankara Universit)

شهر : آنکارا

نوع دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش : آزمون یوس

دانشگاه آنکارا (2023-2022)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی انگلیسی

 180000 لیر

 پزشکی ترکی استانبولی 

  120000 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی انگلیسی

 120000  لیر

 دندانپزشکی ترکی استانبولی 

  80000 لیر

 دانشکده داروسازی

 داروسازی انگلیسی

 112500 لیر

 داروسازی ترکی استانبولی 

  75000 لیر

 دانشکده هنر های زیبا

 ترکی استانبولی

 30000 لیر

دانشکده پرستاری

ترکی استانبولی

30000 لیر

دانشکده مهندسی

انگلیسی

67500 لیر

 

دانشگاه آتاتورک ارزروم ( Ataturk university)

شهر : ارزروم

نوع دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش : آزمون یوس

دانشگاه آتاتورک  (2023-2022)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی 

 58000 لیر

 دانشکده دندادپزشکی

 دندانپزشکی

 25000 لیر

 دانشکده معماری

 معماری

 11500 لیر

دانشکده حقوق

حقوق

12500 لیر

 

دانشگاه اژه ازمیر (Ege university)

شهر: ازمیر

نوع دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش : آزمون یوس

دانشگاه اژه (2023-2022 )

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

 50582 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی

 18246 لیر

 دانشکده داروسازی

 داروسازی

  18246 لیر

 دانشکده مهندسی 

 مهندسی

 9948 لیر

 

دانشگاه قاضی (Gazi University) 

شهر: آنکارا

نوه دانشگاه :دولتی

نحوه پذیرش : نمره آزمون های بین المللی SAT و دیپلم دبیرستان

دانشگاه قاضی (2023-2022)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی انگلیسی

 101164 لیر

 پزشکی ترکی استانبولی 

 101164 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 دنداپزشکی

 36492 لیر

 دانشکده داروسازی

 داروسازی

 36492 لیر

 دانشکده مهندسی

 مهندسی انگلیسی

 19896 لیر

 مهندسی ترکی استانبولی 

 14922 لیر

 

دانشگاه کاتب چلبی ازمیر( Izmir Katip Celebi University ) 

شهر: ازمیر

نوه دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش :

  • شزط معدل دبیرستان و نمره یوس دانشگاه های دیگر

  • حداقل معدل برای رشته های پزشکی و دندان 18.5 به بالا

  • حداقل معدل برای دیگر رشته ها 15 به بالا

دانشگاه کاتب چلبی (2023-2022)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

 93000 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی

 73000 لیر

 دانشکده داروسازی

 داروسازی

 53000 لیر

 دانشکده فیزوتراپی و توانبخشی

فیزوتراپی و توانبخشی

 73000 لیر

دانشکده فنی و مهندسی

 مهندسی کامپیوتر ، مهندسی معماری ، مهندسی عمران و...

30000 لیر

 

دانشگاه مارمارا (Marmara University)

شهر: استانبول

نوع دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش : آزمون یوس

دانشگاه مارمارا ( 2021-2022)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

  32495 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی

  30141 لیر

 دانشکده داروسازی

 داروسازی

  30141 لیر

 دانشکده هنرهای زیبایی

 

  6895 لیر

 دانشکده  مهندسی

 

  5478 لیر

دانشگاه 19 مایس(Ondokuz Mayis University)

شهر: سامسون

نوع دانشگاه : دولتی

نحوه پذیرش : آزمون یوس

دانشگاه 19 مایس (2023-2022)

دانشکده

زبان

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی انگلیسی

 60000 لیر

 پزشکی ترکی استانبولی

 50000 لیر

 دانشکده دندانپزشکی

ترکی استانبولی

 40000 لیر

 دانشکده دامپزشکی

ترکی استانبولی

 12000 لیر

 دانشکده مهندسی

ترکی استانبولی

 10000 لیر

 دانشکده معماری

ترکی استانبولی

 10000 لیر

 دانشکده هنرهای زیبایی

 ترکی استانبولی

 9400 لیر

 

دانشگاه خصوصی یدی تپه (Yeditepe University)

شهر: استانبول

نوع دانشگاه : خصوصی

نحوه پذیرش : شرط معدل و بدون آزمون

دانشگاه یدی تپه (2024-2023)

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی انگلیسی

30000 دلار

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی انگلیسی

 30000 دلار

 دانشکده داروسازی

 داروسازی انگلیسی

18500 دلار

 دانشکده علوم سلامت

 پرستاری ، فیزیوتراپی و توانبخشی انگلیسی

11300 دلار

 دانشکده مهندسی

 مهندسی برق و الکترونیک ، صنایع ، عمران ،مکانیک و مهندسی پزشکی انگلیسی  

 16625 دلار

 

دانشگاه خصوصی باهچه شهیر (Bahçeşehir University)

شهر: استانبول

نوع دانشگاه : خصوصی

نحوه پذیرش : آزمون یوس ندارد(ثبت نام با شرط معدل)

دانشگاه باهچه شهیر (2024-2023 )

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

 25000 دلار

 دانشکده دندانپزشکی

 دندانپزشکی

 20000 دلار

 دانشکده مهندسی

 

 8200 دلار

 

دانشگاه خصوصی کوچ (Koc University)

شهر: استانبول

نوع دانشگاه : خصوصی

نحوه پذیرش : آزمون یوس ندارد (پذیرش با  SAT)

دانشگاه کوچ - شهر استانبول (2022-2023 )

دانشکده

رشته

شهریه

 دانشکده پزشکی

 پزشکی

 26500 دلار

 دانشکده پرستاری

 پرستاری

 19500 دلار

 دانشکده مهندسی

 

 19500 دلار

دانشگاه آیدین استانبول (Aydin University)

شهر : استانبول

نوع دانشگاه : خصوصی

نحوه پذیرش : شرط معدل دبیرستان

شهریه دانشگاه آیدین (2024-2023)

دانشکده

زبان رشته

شهریه

دندانپزشکی

 انگلیسی

20000 دلار

ترکی استانبولی

 20000 دلار

پزشکی

 انگلیسی

  22000 دلار

ترکی استانبولی

  22000 دلار

هنرهای زیبا

 

4000 دلار 

 حقوق 

 

5000 دلار

 

دانشگاه مدیپول استانبول (Istanbul Medipol University)

شهر : استانبول

نوع دانشگاه : خصوصی

نحوه پذیرش : شرط معدل دبیرستلن

دانشگاه مدیپول استانبول (2024-2023)

رشته

زبان

شهریه

پزشکی

  30% انگلیسی 70% ترکی استانبولی

 30000 دلار

پزشکی 

۱۰۰ درصد انگلیسی

43000 دلار

دندانپزشکی 

 30 % انگلیسی 70% ترکی استانبولی

27000 دلار

دندانپزشکی 

۱۰۰ درصد انگلیسی

34000 دلار

  داروسازی

  انگلیسی

22000 دلار 

  ترکی استانبولی 

14000 دلار