لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 2021-2022

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 2021-2022

1399/11/18
نوشته شده توسط : مدیر

لیست جدید دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در سال 2021-2022اعلام شد.

 

لینک کامل مشاهده لیست کلیک کنید.

دانشگاههای مورد تایید ترکیه

1- Acibadem university 
2- Ataturk university 
3- Ankara university 
4- Bahçeşehir university 
5- Başkent university 
6- Dokuz Eylül university 
7- EGE university 
8- Gazi university 
9- Hacettepe university 
10- İstanbul university 
11- İzmir katıp çelebi university 
12- Koç university 
13- Marmara university 
14- Ondokuz Mayıs university 
15- Yeditepe university